Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

52 SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO- 23 czerwca 2014 roku

Data dodania: 2014-07-08 09:34

Sesja absolutoryjna, bo tak należałoby nazwać ostanie posiedzenie sejmiku, poświęcona była ocenie wykonania budżetu za 2013 rok. Samo głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa poprzedziła ożywiona dyskusja. Głównie wypowiadali się  radni z opozycji, krytykując oprócz wykonania budżetu, realizację zadań, a w szczególności finansowanie kolei, modernizację stadionu, budowę muzeum, straty w wojewódzkich wodociągach czy sytuację finansową większości wojewódzkich szpitali. Nie wchodząc w szczegóły sprawozdania finansowego budżetu ubiegłego roku, które pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, wydatki w większości zostały wykorzystane na budowę, modernizację dróg i wsparcie transportu kolejowego. W porównaniu z innymi regionami, najwięcej wydaliśmy na oświatę i kulturę. Niestety zadłużenie województwa, choć nie wzrosło, to i tak wynosi ponad 500 mln zł i stanowi ok. 31,4 proc. jego dochodów. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania zostało przyjęte 30 głosami na tak, 10 radnych było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu. Za absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Zarządu Województwa głosowało 30 radnych. Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, od niedawna koalicjant czy też aliant w sejmiku, poparli wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Te glosy były ważne, decydujące o absolutorium. Marszałek Mirosław Sekuła dziękując za pozytywną ocenę, stwierdził z satysfakcją, że głosowanie jego zdaniem, potwierdza stabilizację polityczną na poziomie regionu. W trakcie sesji podjęto też inne uchwały, wśród których została podzielona kwota 500 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto wyrażono zgodę na przekształcenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentowym udziałem Województwa Śląskiego. Z innych spraw, pewnym zaskoczeniem było  nieuchwalenie zmian dot. liczby mandatów w sejmiku w następnej kadencji. Radni nie zgodzili się na ograniczenie liczby mandatów z powodu rozbieżności w ewidencjach danych o liczbie wyborców. Niestety, fakty są nieubłagane. Zmniejszyła się liczba mieszkańców  w województwie, a co za tym także liczba wyborców i w konsekwencji sejmik, który obecnie liczy 48 radnych, od nowej kadencji ma liczyć 45 radnych. Powstał problem prawny, który ma rozstrzygnąć wojewoda z komisarzem wyborczym. Podstawą podjęcia decyzji będzie liczba wyborców, według Rejestru Wyborców na dzień 31 grudnia 2012 roku. Różnica pomiędzy danymi GUS, na które powoływali się radni i poseł Marek Balt, a danymi z Rejestru Wyborców spowodowała dłuższą, sugestywną dyskusję w tym punkcie obrad. Ponoć podstawą wyliczenia liczby mandatów są jednak dane z Rejestru Wyborców. Jeśli tak się stanie, to po raz kolejny zostanie zmniejszona liczba radnych. Warto przypomnieć, że pierwszy sejmik, po wyborach w 1998 roku, liczył 75 radnych.

 

Michał Czarski  

Zobacz profil polityka: Michał Czarski

Komentarze